Transparència

Per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:

 

Informació institucional

Dades identificatives

Activitats que desenvolupa l’entitat

Missió, visió i valors

Cronologia històrica

 

> Implantació territorial

Dades de contacte:

  • Masia de Can Font, ctra. De Santpedor, 175, Manresa
  • Museu de la Tècnica de Manresa, ctra. De Santpedor, 55, Manresa
  • InfoSéquia: Parc de l’Agulla s/n, Manresa
  • Masia de la Culla:  C/ de la Culla, s/N

Telèfon 93 877 22 31

e-mail: info@parcdelasequia.cat

Serveis:

  • GESTIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS
  • EDUCACIÓ
  • SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
  • ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
  • PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI
  • CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC

Informació organitzativa

> Organigrama de l’entitat

> El Patronat

> Directora

> Estructura del grup

> Principal normativa externa a la que està subjecta l’entitat

NORMATIVA D’APLICACIÓ:

A continuació es detalla la principal normativa a la que està subjecte Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Séquia

Relacionada amb la nostra forma jurídica de fundació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya

Acord del 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta relatiu a la Inversions de les entitats sense ànim de lucre

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

> Principal normativa interna que aplica l’entitat

Estatuts

> Llibre de polítiques

> Codi d’ètica

> Mapa de processos

Informe de govern corporatiu

 

 Planificació i programació

> Pla estratègic 2021-2022

> Projectes en curs i de futur

> Programes 

 

Impacte social

> Impacte anual

  Balanç social 2020

Memòries d’activitats

> Declaració ambiental

> Memòria Sostenibilitat

> Voluntariat

> Aliats i col·laboradors

 


Informació econòmica, pressupostària i estadística

Comptes anuals

> Informe anual compliment codi entitats no lucratives

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

 

Informació sobre la gestió administrativa

> Contractes establerts amb l’Administració Pública

> Convenis subscrits amb l’Administració Pública

> Subvencions i ajudes públiques concedides