Transparència

Per donar compliment a la llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern, i a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, posem a la vostra disposició la següent informació:

 

Informació institucional

Dades identificatives

Activitats que desenvolupa l’entitat

Missió, visió i valors

> Cronologia històrica

> Implantació territorial

 

Informació organitzativa

> Organigrama de l’entitat

> El Patronat

> Directora

> Estructura del grup

> Principal normativa externa a la que està subjecta l’entitat

> Principal normativa interna que aplica l’entitat

Estatuts

> Llibre de polítiques

> Codi d’ètica

> Mapa de processos

Informe de govern corporatiu

 

 Planificació i programació

> Pla estratègic 2021-2022

> Projectes en curs i de futur

> Programes 

 

Impacte social

> Impacte anual

Memòries d’activitats

> Declaració ambiental

> Memòria Sostenibilitat

> Voluntariat

> Aliats i col·laboradors

 


Informació econòmica, pressupostària i estadística

Comptes anuals

> Informe anual compliment codi entitats no lucratives

> Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

 

Informació sobre la gestió administrativa

> Contractes establerts amb l’Administració Pública

> Convenis subscrits amb l’Administració Pública

> Subvencions i ajudes públiques concedides

This is a test