La Direcció

La Directora gaudeix de les atribucions executives i d’administració general de l’entitat que li siguin atorgades pel Patronat. Podrà participar, quan se-la requereixi, a les reunions del Patronat amb veu però sense vot.

 

 

 

Laia Muns Serra – Directora

Perfil professional

< Torna a la pàgina principal de Transparència