Els equipaments de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia aturen les activitats culturals programades, però es mantenen oberts per a visites lliures amb el 33% de l’aforament

Seguint les noves restriccions aprovades per la Generalitat de Catalunya per evitar la propagació de la COVID-19 durant 15 dies

Les activitats programades fins el 14 de novembre, queden temporalment aturades, en compliment de les noves restriccions aprovades pel govern a partir d’avui 30 d’octubre.

El Museu de la Tècnica de Manresa, el Centre de l’Aigua de Can Font i l’InfoSèquia si que podran obrir, però només amb el 33% d’aforament.

Les activitats que es veuen afectades per les noves restriccions són:

Presentació del llibre: la Catalunya industrial, de Daniel Romaní (Posposada)

Dia: 30 d’octubre de 2020
Hora: A les 19h

Lloc: Museu de la Tècnica

La Pirelli, Patrimoni Industrial (Anul·lada)

Dia: 6 de novembre de 2020
Hora: De 16 a 18h
Lloc: Fàbrica Pirelli

Passejada Fotogràfica (Nit Europea dels Museus 2020) (Anul·lada)

Dia: 14 de novembre de 2020
Hora: De les 16 a les 22h
Lloc: Museu de la Tècnica de Manresa

Una masia a peu de Sèquia (visita guiada) (Anul·lada)

Data: 31 d’octubre
Hora: A les 18h
Lloc: Centre de l’Aigua de Can Font

 La Sèquia exprés (Anul·lada)

Dia: 31 d’Octubre, 7 i 14 de novembre
Hora: De 10 a 11.30h
Lloc: Infosèquia

Contes de l’Anella Verda (Anul·lada)

Dia: 8 de novembre de 2020
Hora: a partir de les 11h
Lloc: Torre Lluvià

 

 

El quinto Premio Séquia reconocerá iniciativas que hacen de Manresa un lugar mejor donde vivir

Las propuestas se pueden presentar hasta 31 de diciembre de 2020

Manresa, 29 de de noviembre de 2020.– La Fundación Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia y la Fundación Universitaria del Bages-UManresa han convocado la quinta edición Premio Séquia. Este año, los organizadores quieren reforzar el papel del galardón como herramienta para visibilizar iniciativas que hacen de Manresa y de su área de influencia un lugar mejor donde vivir. Desde hace cinco años, el Premio Séquia reconoce personas e instituciones que dan continuidad al espíritu constructivo de los impulsores de la Séquia de Manresa y quiere poner de relieve la importancia de la actitud positiva y proactiva para resolver y superar situaciones adversas. La convocatoria incluye dos modalidades, una individual y otra de colectiva para premiar las mejores candidaturas que representen valores como el ingenio, la capacidad de diálogo, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la firmeza ante la adversidad para defender causas justas, necesarias y estratégicas para el futuro de la ciudad. Las propuestas y candidaturas para la quinta edición del premio deben presentarse antes del 31 de diciembre de 2020 a la dirección-e festesdelallum@umanresa.cat. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página web de UManresa-FUB.

En la pasada edición, el premio fue para la catedrática de francés del Instituto Lluís de Peguera, Anna Rotllan, en la categoría individual y para el CAE, formación y servicios socioculturales, en la categoría colectiva. En su primera edición, el galardón se concedió a la cooperativa MengemBages y a Pedro Garcia a título póstumo; en la segunda, al médico e investigador Pere Joan Cardona y la Coral Infantil de las Escodines; y en la tercera, al empresario Sebastián Catllà y en la Comunidad de Sant’Egidio.

El premio tiene dos categorías: una para personas físicas y otra para instituciones, colectivos, empresas y grupos. Entre los requisitos que deben tener los candidatos es que sean de Manresa, vivan o tengan alguna vinculación significativa. El jurado tendrá en cuenta de manera especial personas o instituciones que actúan desde el anonimato o que son poco conocidas. Las candidaturas pueden ser presentadas por entidades, instituciones, empresas o colectivos o propuestas por miembros del jurado, que estará formado por un representante de la Fundación Universitaria del Bages, uno del Ayuntamiento de Manresa, uno de la Fundación Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, uno de la Asociación de la Misteriosa Luz y un de la asociación cultural el Gallinero, como entidad administradora de la Fiesta de la Luz 2021.

El cinquè Premi Séquia reconeixerà iniciatives que fan de Manresa un lloc millor on viure

Les propostes es poden presentar fins a 31 de desembre de 2020

Manresa, 29 de de novembre de 2020.- La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa han convocat la cinquena edició Premi Séquia. Enguany, els organitzadors volen reforçar el paper del guardó com a eina per visibilitzar iniciatives que fan de Manresa i de la seva àrea d’influència un lloc millor on viure. Des de fa cinc anys, el Premi Séquia reconeix persones i institucions que donen continuïtat a l’esperit constructiu dels impulsors de la Séquia de Manresa i vol posar de relleu la importància de l’actitud positiva i proactiva per resoldre i superar situacions adverses. La convocatòria inclou dues modalitats, una d’individual i una altra de col·lectiva per premiar les millors candidatures que representin valors com l’enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l’esforç i la fermesa davant l’adversitat per defensar causes justes, necessàries i estratègiques per al futur de la ciutat. Les  propostes i candidatures per a la cinquena edició del premi s’han de presentar abans del 31 de desembre de 2020 a l’adreça-e festesdelallum@umanresa.cat. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web d’UManresa-FUB.

En la passada edició, el premi va ser per a la catedràtica de francès de l’Institut Lluís de Peguera, Anna Rotllan, en la categoria individual i per al CAE, formació i serveis socioculturals, en la categoria col·lectiva. En la seva primera edició, el guardó es va concedir a la cooperativa MengemBages i a Pere Garcia a títol pòstum; en la segona, al metge i investigador Pere Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines; i en la tercera, a l’empresari Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant’Egidio.

El premi té dues categories: una per a persones físiques i una altra per a institucions, col·lectius, empreses i grups. Entre els requisits que han de tenir els candidats és que siguin de Manresa,  hi visquin o hi tinguin alguna vinculació significativa. El jurat tindrà en compte de manera especial persones o institucions que actuen des de l’anonimat o que són poc conegudes. Les candidatures poden ser presentades per entitats, institucions, empreses o col·lectius o proposades per membres del jurat, que estarà format per un representant de la Fundació Universitària del Bages, un de l’Ajuntament de Manresa, un de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, un de l’Associació de La Misteriosa Llum i un de l’associació cultural El Galliner, com a entitat administradora de la Festa de la Llum 2021.

Alimentar-nos del Bages / Aliments de proximitat

Menjar aliments de km0 és una bona manera de començar a ser més sostenibles

Durant els mesos de confinament estricte degut a la crisi sanitària global ens hem adonat més que mai que alimentar-se és imprescindible, però el sistema alimentari que tenim és fràgil, alguns aliments venen de molt lluny… Sembla que aquesta nova consciència ha fet que moltes persones optessin per començar a consumir més productes de proximitat.

Perquè alimentar-nos de productes de km 0?
L’equip del Parc de la Sèquia considerem que acostumar-nos a consumir productes de km 0 és imprescindible per fer front al Canvi Climàtic ja que es disminueixen dràsticament les emissions que es produeixen amb el transport d’aliments, per recolzar els productors locals i facilitar que el Bages sigui una comarca viva i per anar fent passos com a consumidors per ser cada vegada més sostenibles. Estrictament entenem com a productes de km0 aquells que estan produïts a menys de 100km del punt de venda.

Què fem des del Parc de la Sèquia per contribuir a aquest canvi?
Des del Parc de la Sèquia oferim itineraris pel regadiu adreçats a famílies i adults on es visiten diferents productors del regadiu i es fan tastos dels seus productes. També col·laborem en l’organització de la Festa del Tomàquet del Bages conjuntament amb moltes altres entitats de la comarca. Aquesta festa té l’objectiu de potenciar el coneixement i consum de diferents varietats de tomàquets del Bages, així com donar a conèixer els productors de l’entorn .

D’altra banda, hem revitalitzat els horts de la Culla, coordinant els nous “Horts Ecològics i Comunitaris de la Culla”. Un projecte que manté la funció d’horts urbans d’ús familiar i alhora va més enllà, ja que proposa la transformació d’aquests horts en horts ecològics i treballa per generar una dinàmica de promoció de l’horticultura ecològica més enllà de la Culla, incorporant en les activitats i formacions als horticultors de terrenys al barri de la Balconada. A més a més, a partir del treball col·lectiu entre persones molt diverses es fomenten els valors de respecte, cooperació, solidaritat, compromís i suport mutu.

Paral·lelament procurem oferir aliments de km0, ecològics i sostenibles, en tots els actes i activitats que organitzem, sovint treballant amb el servei de càtering que ofereix la cooperativa mengemBages.

Com pots fer-ho per menjar aliments de proximitat?
• Cultiva el teu propi hort
• Compra als mercats locals o a les botigues locals i demana d’on venen els productes que tenen
• Compra productes de temporada
• Fes-te soci d’una cooperativa de consum
• Només preguntant-te d’on ve allò que menges i prenent-ne consciència estàs fent un pas endavant

Pol Farràs, Clara Aguilera
Membres de l’equip del Parc de la Sèquia

Nous nourrir du Bages / Alimentation de proximité

Manger de la nourriture km0 est un bon moyen de commencer à être plus durable

Pendant les mois de confinement strict dus à la crise sanitaire mondiale, nous nous sommes plus que jamais rendu compte que manger est essentiel, mais le système alimentaire que nous avons est fragile, certains aliments viennent de très loin … Il semble que cette nouvelle prise de conscience ait fait que de nombreuses personnes choisiraient de commencer à consommer davantage de produits locaux.

Pourquoi se nourrir de produits 0 km?

L’équipe du Parc de la Sèquia considère que s’habituer à consommer des produits km 0 est essentiel pour faire face au changement climatique car les émissions liées au transport des denrées alimentaires sont drastiquement réduites, pour accompagner les producteurs locaux et faire de Bages une région vivante et prendre des mesures en tant que consommateurs pour devenir de plus en plus durable. Nous comprenons strictement comme produits de km0 ceux qui sont produits à moins de 100 km du point de vente.

Que faisons-nous du Parc de la Sèquia pour contribuer à ce changement?

Depuis le Parc de la Sèquia, nous proposons des itinéraires d’irrigation destinés aux familles et aux adultes où différents producteurs d’irrigation sont visités et des dégustations de leurs produits sont effectuées. Nous collaborons également à l’organisation du Festival de la Tomate de Bages avec de nombreuses autres entités de la région. Ce festival a pour objectif de promouvoir la connaissance et la consommation des différentes variétés de tomates du Bages, ainsi que de faire connaître les producteurs de la région.
D’autre part, nous avons revitalisé les vergers de La Culla, en coordonnant les nouveaux “Vergers écologiques et communautaires de La Culla”. Un projet qui maintient la fonction de jardins urbains à usage familial et en même temps va plus loin, car il propose la transformation de ces jardins en jardins biologiques et travaille à générer une dynamique de promotion de l’horticulture biologique au-delà de la Culla , incorporant dans les activités et formations aux horticulteurs de terrains dans le quartier du Balcon. De plus, les valeurs de respect, de coopération, de solidarité, d’engagement et d’entraide sont encouragées à travers un travail collectif entre des personnes très diverses.
Dans le même temps, nous essayons de proposer des aliments km0, écologiques et durables, dans tous les événements et activités que nous organisons, en travaillant souvent avec le service de restauration proposé par la coopérative mengemBages.

Comment manger de la nourriture locale?

• Cultivez votre propre jardin
• Magasinez dans les marchés locaux ou dans les magasins locaux et demandez d’où viennent leurs produits
• Achetez des produits de saison
• Devenez membre d’une coopérative de consommateurs
• Juste en vous demandant où vous mangez et en devenant conscient, faites-vous un pas en avant?

Pol Farràs, Clara Aguilera
Membres de l’équipe du Parc de la Sèquia

Alimentarnos del Bages / Alimentos de proximidad

Comer alimentos de km0 es una buena manera de empezar a ser más sostenibles

Durante los meses de confinamiento estricto debido a la crisis sanitaria global nos hemos dado cuenta más que nunca que alimentarse es imprescindible, pero el sistema alimentario que tenemos es frágil, algunos alimentos vienen de muy lejos … Parece que esta nueva conciencia ha hecho que muchas personas optaran por empezar a consumir más productos de proximidad.

Porque alimentarnos de productos de km 0?

El equipo del Parc de la Sèquia consideramos que acostumbrarnos a consumir productos de km 0 es imprescindible para hacer frente al Cambio Climático ya que se disminuyen drásticamente las emisiones que se producen con el transporte de alimentos, para apoyar a los productores locales y facilitar que el Bages sea una comarca viva y para ir dando pasos como consumidores para ser cada vez más sostenibles. Estrictamente entendemos como productos de km0 aquellos que están producidos a menos de 100km del punto de venta.

Qué hacemos desde el Parc de la Sèquia para contribuir a este cambio?

Desde el Parc de la Sèquia ofrecemos itinerarios para la irrigación dirigidos a familias y adultos donde se visitan diferentes productores del regadío y se hacen catas de sus productos. También colaboramos en la organización de la Fiesta del Tomate del Bages conjuntamente con muchas otras entidades de la comarca. Esta fiesta tiene el objetivo de potenciar el conocimiento y consumo de diferentes variedades de tomates del Bages, así como dar a conocer los productores del entorno.


Por otra parte, hemos revitalizado los huertos de la Culla, coordinando los nuevos “Huertos Ecológicos y Comunitarios de la Culla”. Un proyecto que mantiene la función de huertos urbanos de uso familiar y al mismo tiempo va más allá, ya que propone la transformación de estos huertos en huertos ecológicos y trabaja para generar una dinámica de promoción de la horticultura ecológica más allá de la Culla , incorporando en las actividades y formaciones a los horticultores de terrenos en el barrio de la Balconada. Además, a partir del trabajo colectivo entre personas muy diversas se fomentan los valores de respeto, cooperación, solidaridad, compromiso y apoyo mutuo.


Paralelamente procuramos ofrecer alimentos de km0, ecológicos y sostenibles, en todos los actos y actividades que organizamos, a menudo trabajando con el servicio de catering que ofrece la cooperativa mengemBages.

Cómo puedes hacerlo para comer alimentos de proximidad?
• Cultiva tu propio huerto
• Compra los mercados locales o en las tiendas locales y pide de dónde vienen los productos que tienen
• Compra productos de temporada
• Hazte socio de una cooperativa de consumo
• Sólo preguntándote de dónde viene lo que comes y tomando conciencia estás dando un paso adelante

Pol Farràs, Clara Aguilera
Miembros del equipo del Parque de la Acequia

Proximity food

Eating km0 food is a good way to start being more sustainable

During the months of strict confinement due to the global health crisis we have realized more than ever that eating is essential, but the food system we have is fragile, some foods come from far away … It seems that this new awareness has made that many people would choose to start consuming more local products.

Why feed on 0 km products?

The Parc de la Sèquia team considers that getting used to consuming km 0 products is essential to deal with Climate Change as the emissions that occur with the transport of food are drastically reduced, to support local producers and to make Bages a living region and to take steps as consumers to become more and more sustainable. We strictly understand as products of km0 those that are produced less than 100km from the point of sale.

What do we do from Parc de la Sèquia to contribute to this change?

From Parc de la Sèquia we offer itineraries for irrigation aimed at families and adults where different producers of irrigation are visited and tastings of their products are made. We also collaborate in the organization of the Tomato Festival of Bages together with many other entities in the region. This festival aims to promote the knowledge and consumption of different varieties of tomatoes from Bages, as well as to make known the producers of the area.
On the other hand, we have revitalized the orchards of La Culla, coordinating the new “Ecological and Community Orchards of La Culla”. A project that maintains the function of urban gardens for family use and at the same time goes further, as it proposes the transformation of these gardens into organic gardens and works to generate a dynamic of promotion of organic horticulture beyond the Culla , incorporating in the activities and formations to the horticulturists of terrains in the district of the Balcony. In addition, the values ​​of respect, cooperation, solidarity, commitment and mutual support are encouraged through collective work between very diverse people.
At the same time we try to offer km0 food, ecological and sustainable, in all the events and activities we organize, often working with the catering service offered by the cooperative mengemBages.

How can you eat local food?

• Grow your own garden
• Shop at local markets or local stores and ask where their products come from
• Buy seasonal products
• Become a member of a consumer cooperative
• Just by wondering where you are eating and becoming aware of, are you taking a step forward?

Pol Farràs, Clara Aguilera
Members of the Parc de la Sèquia team

Manresa se suma a la 5ª Semana del Turismo Industrial en un contexto muy diferente, pero con gran variedad de actividades

Todas las actividades presenciales cumplen estrictamente los protocolos anti-Covidien. Con todo, el programa de actividades puede sufrir alteraciones debido a posibles futuras medidas de contención de la pandemia. En Manresa, las actividades están organizadas por el Museo de la Técnica-Parc de la Sèquia, con la colaboración del Ayuntamiento de Manresa.

La Red de Turismo Industrial de Cataluña (XATIC) organiza este año la quinta edición de la Semana del Turismo Industrial de Cataluña. Se trata de una oportunidad muy especial para descubrir lo más interesante de nuestro patrimonio industrial de una manera diferente.

Del 31 de octubre al 8 de noviembre, museos, antiguas fábricas, minas, colonias textiles, centros de interpretación y varias empresas programarán visitas guiadas, puertas abiertas, talleres y muchas más actividades para que los visitantes puedan descubrir de primera mano cómo se hacen las cosas.

En esta quinta edición, este gran evento consolidado y único en Europa, se adapta a las actuales medidas de prevención sanitarias para poner freno a la expansión de la Covidien-19 y promueve actividades para el público de proximidad y también on-line con diversas actividades virtuales que se pueden disfrutar desde casa.

Con la Semana del Turismo Industrial 2020, la XATIC sigue apostando por difundir y promover el turismo industrial como un turismo diferente, sostenible y mucho más cercano.

Los actos en Manresa comienzan este viernes día 30 a las 7 de la tarde con la presentación en el Museo de la Técnica del libro ‘La Cataluña Industrial’, de Daniel Romero, un libro ameno y lleno de curiosidades que quiere ser una guía imprescindible para conocer el nuestro extraordinario patrimonio industrial.

Sábado 31 a las 18 h se realizará un itinerario guiado por el entorno de la masía de Can Font, las estancias de la planta baja y la ermita, donde se explicará el pasado y el presente de esta masía situada a pie de acequia y que incluye la experiencia sensorial ‘Los sonidos del agua’.

Viernes 6 de noviembre de 16 a 18 h, y después del éxito de público durante las visitas a la ‘Manresa Desconocida’ programadas por la Fiesta Mayor, se volverá a visitar la fábrica Pirelli con la visita llamada ‘De la Fábrica de sombreros a un centro logístico de primer orden ‘.

Ya fuera de la Semana del Turismo Industrial, pero coincidiendo con el día y noche de los museos que este año se han juntado a sábado 14 de noviembre a partir de las 16 h, se realizará un paseo fotográfica por los principales edificios industriales y modernistas del centro de Manresa. A continuación desde la Amical Wikimedia de Cataluña realizarán una formación a los asistentes sobre cómo podemos contribuir a hacer más extenso el fondo fotográfico de la enciclopedia más grande del mundo.

Finalmente, como acto de la noche de los museos, se abrirán las puertas de las exposiciones permanentes del Museo de la Técnica de las 20 a las 22h

La Red de Turismo Industrial de Cataluña (XATIC) es la asociación que agrupa la oferta de turismo industrial más amplia de Cataluña. Museos, centros de Interpretación, antiguas fábricas o minas. Más de 100 equipamientos de 56 municipios de todo el territorio con 1.400.000 de visitantes anuales, más de 8.000 socios del Club XATIC y más de 2.000 actividades organizadas cada año.

Inscripciones a las actividades en la web: www.parcdelasequia.cat

Manresa se suma a la 5a Setmana del Turisme Industrial en un context molt diferent, però amb gran varietat d’activitats

Totes les activitats presencials compleixen estrictament els protocols anti-Covid. Amb tot, el programa d’activitats pot patir alteracions a causa de possibles futures mesures de contenció de la pandèmia. A Manresa, les activitats estan organitzades pel Museu de la Tècnica-Parc de la Sèquia, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa.

 La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) organitza enguany la cinquena edició de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya. Es tracta d’una oportunitat molt especial per a descobrir el més interessant del nostre patrimoni industrial d’una manera diferent.

Del 31 d’octubre al 8 de novembre, museus, antigues fàbriques, mines, colònies tèxtils, centres d’interpretació i diverses empreses programaran visites guiades, portes obertes, tallers i moltes més activitats perquè els visitants puguin descobrir de primera mà com es fan les coses.

En aquesta cinquena edició, aquest gran esdeveniment consolidat i únic a Europa, s’adapta a les actuals mesures de prevenció sanitàries per posar fre a l’expansió de la Covid-19 i promou activitats per al públic de proximitat i també on-line amb diverses activitats virtuals que es poden gaudir des de casa.

Amb la Setmana del Turisme Industrial 2020, la XATIC segueix apostant per difondre i promoure el turisme industrial com un turisme diferent, sostenible i molt més proper.

Els actes a Manresa comencen aquest divendres dia 30 a les 7 del vespre amb la presentació al Museu de la Tècnica del llibre ‘La Catalunya Industrial’, de Daniel Romaní, un llibre amè i ple de curiositats que vol ser una guia imprescindible per conèixer el nostre extraordinari patrimoni industrial.

Dissabte 31 a les 18 h es realitzarà un itinerari guiat per l’entorn de la masia de Can Font, les estances de la planta baixa i l’ermita, on s’explicarà el passat i el present d’aquesta masia situada a peu de Sèquia i que inclou l’experiència sensorial ‘Els sons de l’aigua’.

Divendres 6 de novembre de 16 a 18 h, i després de l’èxit de públic durant les visites a la ‘Manresa Desconeguda’ programades per la Festa Major, es tornarà a visitar la fàbrica Pirelli amb la visita anomenada ‘De la Fàbrica de barrets a un centre logístic de primer ordre’.

Ja fora de la Setmana del Turisme Industrial, però coincidint amb el dia i nit dels museus que enguany s’han ajuntat a dissabte 14 de novembre a partir de les 16 h, es realitzarà una passejada fotogràfica pels principals edificis industrials i modernistes del centre de Manresa. Tot seguit des de l’Amical Wikimedia de Catalunya faran una formació als assistents sobre com podem contribuir a fer més extens el fons fotogràfic de l’enciclopèdia més gran del món.

Finalment, com a acte de la nit dels museus, s’obriran les portes de les exposicions permanents del Museu de la Tècnica de les 20 a les 22h

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) és l’associació que agrupa l’oferta de turisme industrial més àmplia de Catalunya. Museus, centres d’Interpretació, antigues fàbriques o mines. Més de 100 equipaments de 56 municipis d’arreu del territori amb 1.400.000 de visitants anuals, més de 8.000 socis del Club XATIC i més de 2.000 activitats organitzades cada any.

Inscripcions a les activitats al web: www.parcdelasequia.cat

La fàbrica dels Panyos – Una joia de país

Manresa conserva la fàbrica de riu més antiga de Catalunya i del sud d’Europa, un element patrimonial de primer ordre que actualment celebra el seu bicentenari

En la ciutat on un viu, sempre hi ha un seguit de monuments amb els que has conviscut anys i anys, que els sents com teus i que en el dia a dia han esdevingut com transparents. Passes davant d’ells i no t’hi fixes perquè ha estat allà des de sempre. Rarament has tingut el temps i l’estat mental adient per introduir-te en el seu significat.

I això passa en la majoria de ciutadans d’aquesta ciutat – Manresa – amb els “Panyos”, aquesta antiga fàbrica, que al veure-la, ens impressiona per la seva grandiositat i el impacte visual de tantes finestres – diuen que tantes com dies té l’any. Així i tot, ens cal fer un salt i passar del “primer pla”, allò que se’ns dona directament, al “transfons”, allò que representa i significa.

I ens trobem amb un bé cultural de primer ordre, un element clau del Patrimoni Industrial del nostre país, la primera fabrica – que pugui tenir aquest nom – que es conserva i que amb les correccions necessàries es pot convertir en visitable i ser el referent de la industrialització del nostre país.

Els documents al abast, daten la fàbrica als anys vint del segle XIX. Ara toca celebrar el bi-centenari. A tals efectes, ara fa dos anys, des del Museu de la Tècnica de Manresa es va reunir un grup de persones interessades (historiadors, col·legis professionals tècnics, membres de l’AMCTAIC, tècnics municipals, Centre d’estudis del Bages, Manresa Turisme…..) que van endegar un treball de recerca i que ha portat a la celebració de dos Jornades molt participades en les que el debat ha estat molt enriquidor..

Cal dir que la fàbrica està ja reconeguda, que gaudeix de la qualificació de BCIL (bé cultural d’interès local) i figura en una immensitat de texts i catàlegs sobre el Patrimoni Industrial català. Cal ressaltar també que l’Ajuntament ha portat a terme no fa massa temps importants reparacions, sobretot en la coberta de la fàbrica, suficients per a que la estructura no perillés,

En aquests dos anys, s’ha intentat aprofundir en el significat del edifici i contemplar-lo en un context històric molt més ample, i aprofundir en el seu lloc dins el context del procés de industrialització de Catalunya. Es pot proclamar que aquest procés es va iniciar al Bages i que els “Panyos” és l’element material més antic, símbol de la industrialització catalana

El futur de aquesta “joia de país” dependrà de la mesura amb la que la ciutadania copsi el seu valor, de la mesura amb la que les Administracions Públiques (començant pel nostre Ajuntament) s’impliquin. Estic segur que l’aparició d’aquest monogràfic de la revista Dovella – en la que intervenen la majoria de les persones que han participat en els debats, cada una des del seu particular punt de vista, marcarà un abans i un desprès, marcarà una fita a partir de la qual el futur dels “Panyos” ja no sigui una qüestió de ciutat sinó una qüestió de país.

Josep Alabern Valentí.

President de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC).
Vice-president de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.

The factory of the Panyos – A jewel of country

Manresa preserves the oldest river factory in Catalonia and southern Europe, a first-rate heritage element that is currently celebrating its bicentenary

In the city where you live, there are always a series of monuments that you have lived with for years and years, that you feel like yours and that in everyday life have become transparent. You walk past them and you don’t notice them because they’ve always been there. Rarely have you had the time and the mental state to get into its meaning.

And this happens in most citizens of this city – Manresa – with the “Panyos”, this old factory, which when we see it, we are impressed by its grandeur and the visual impact of so many windows – they say that as many as days has the year. However, we need to take a leap and move from the “foreground”, what is given to us directly, to the “background”, what it represents and means.

And we find a cultural asset of the first order, a key element of the Industrial Heritage of our country, the first factory – which may have this name – that is preserved and that with the necessary corrections can become visitable and be the benchmark of the industrialization of our country.

The documents at hand date the factory to the 1920s. Now it’s time to celebrate the bi-centenary. To this end, two years ago, a group of interested people met from the Museum of Technology of Manresa (historians, technical professional associations, members of the AMCTAIC, municipal technicians, Bages Study Center, Manresa Turisme …..) which started a research project and which has led to the celebration of two very participatory Conferences in which the debate has been very enriching.

It must be said that the factory is already recognized, which enjoys the qualification of BCIL (cultural asset of local interest) and appears in an immensity of texts and catalogs on the Catalan Industrial Heritage. It should also be noted that the City Council has recently carried out major repairs, especially on the roof of the factory, enough so that the structure is not endangered,

In these two years, an attempt has been made to delve into the meaning of the building and contemplate it in a much broader historical context, and to delve into its place within the context of the process of industrialization in Catalonia. It can be proclaimed that this process began in Bages and that the “Panyos” is the oldest material element, a symbol of Catalan industrialization.

The future of this “jewel of the country” will depend on the extent to which citizens understand its value, on the extent to which the Public Administrations (starting with our City Council) are involved. I am sure that the appearance of this monograph in Dovella magazine – in which most of the people who have taken part in the debates are involved, each from their own particular point of view, will mark a before and an after, will mark a milestone from which the future of the “Locks” is no longer a matter of city but a matter of country.

Josep Alabern Valentí.

President of the Association of the Museum of Science and Technology and Industrial Archeology of Catalonia (AMCTAIC).
Vice-president of the Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.

L’usine des Panyos – Un joyau de pays

Manresa conserve la plus ancienne usine fluviale de Catalogne et du sud de l’Europe, un élément patrimonial de premier ordre qui célèbre actuellement son bicentenaire

Dans la ville où vous vivez, il y a toujours une série de monuments avec lesquels vous vivez depuis des années et des années, que vous vous sentez comme les vôtres et qui dans la vie quotidienne sont devenus transparents. Vous passez devant eux et vous ne les remarquez pas parce qu’ils ont toujours été là. Rarement avez-vous eu le temps et l’état mental pour entrer dans sa signification.

Et cela se produit dans la plupart des citoyens de cette ville – Manresa – avec les «écluses», cette ancienne usine, qui quand nous la voyons, nous sommes impressionnés par sa grandeur et l’impact visuel de tant de fenêtres – ils disent que autant de jours a l’année. Cependant, nous devons faire un saut et passer du «premier plan», ce qui nous est donné directement, au «fond», ce qu’il représente et signifie.

Et nous trouvons un bien culturel de premier ordre, un élément clé du patrimoine industriel de notre pays, la première usine – qui peut avoir ce nom – qui est préservée et qui avec les corrections nécessaires peut devenir visitable et être la référence de l’industrialisation de notre pays.

Les documents disponibles datent de l’usine des années 1920. Il est maintenant temps de célébrer le bicentenaire. À cette fin, il y a deux ans, un groupe de personnes intéressées s’est réuni du Musée de la Technologie de Manresa (historiens, associations professionnelles techniques, membres de l’AMCTAIC, techniciens municipaux, Centre d’études Bages, Manresa Turisme …..) qui a lancé un projet de recherche et qui a conduit à la célébration de deux Conférences très participatives au cours desquelles le débat a été très enrichissant.

Il faut dire que l’usine est déjà reconnue, qui bénéficie de la qualification de BCIL (bien culturel d’intérêt local) et figure dans une immensité de textes et catalogues sur le patrimoine industriel catalan. Il faut également noter que le conseil municipal a récemment effectué d’importantes réparations, notamment sur le toit de l’usine, suffisamment pour que la structure ne soit pas mise en danger,

Au cours de ces deux années, une tentative a été faite pour approfondir le sens du bâtiment et le contempler dans un contexte historique beaucoup plus large, et de se plonger dans sa place dans le contexte du processus d’industrialisation en Catalogne. On peut affirmer que ce processus a commencé à Bages et que le «Panyos» est l’élément matériel le plus ancien, symbole de l’industrialisation catalane.

L’avenir de ce «joyau du pays» dépendra de la mesure dans laquelle les citoyens comprennent sa valeur, de la mesure dans laquelle les administrations publiques (à commencer par notre conseil municipal) sont impliquées. Je suis sûr que la parution de cette monographie dans le magazine Dovella – dans laquelle la plupart des personnes qui ont pris part aux débats sont impliquées, chacune de leur propre point de vue, marquera un avant et un après, marquera un jalon à partir de laquelle l’avenir des «Ecluses» n’est plus une question de ville mais une question de pays.

Josep Alabern Valentí.

Président de l’Association du Musée des Sciences et Technologies et d’Archéologie Industrielle de Catalogne (AMCTAIC).
Vice-président de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia.