The Parc de la Sèquia becomes part of the European NEMO network

The Museu de la Tècnica de Manresa is the first museum in Catalonia to be integrated into the network, where cultural entities and museums from countries in central Europe stand out.

During this month of April, the Parc de la Sèquia, through the Museu de la Tècnica de Manresa, has become part of the Network of European Museums Organizations (NEMO), a European project that was born in 1992 and has with the aim of representing state museums before the Council of Europe, giving voice to more than 30,000 museums in 40 European countries.

The NEMO network ensures museums as an integral part of the European lifestyle, promoting their work and value to European legislators, as well as offering museums training, information, networking and opportunities for group collaboration. of work that are grouped in areas such as digitization, creativity, education and promotion.

One of the main lines of work today is sustainability and the commitment to follow the UN recommendations to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) in the so-called 2030 agenda. The campaign used is that of #MuseumsforFuture and tools are offered to members to help them achieve these goals.

Every year the network holds the NEMO’s European Museum Conference, this year between 15 and 17 November in Croatia, where more than 200 museums and cultural heritage professionals usually meet where conferences, workshops and job opportunities are held. set between countries and facilities.

Le Parc de la Sèquia fait partie du réseau européen NEMO

Le Museu de la Tècnica de Manresa est le premier musée de Catalogne à être intégré au réseau, où se distinguent les entités culturelles et les musées des pays d’Europe centrale.

Au cours de ce mois d’avril, le Parc de la Sèquia, à travers le Museu de la Tècnica de Manresa, est devenu une partie du Réseau des Organisations Muséales Européennes (NEMO), un projet européen qui est né en 1992 et a dans le but de représenter les musées d’État auprès du Conseil de l’Europe, donnant la parole à plus de 30 000 musées dans 40 pays européens.

Le réseau NEMO garantit que les musées font partie intégrante du mode de vie européen, en promouvant leur travail et leur valeur auprès des législateurs européens, ainsi qu’en offrant aux musées une formation, des informations, un réseautage et des opportunités de collaboration de groupe. des travaux qui sont regroupés dans des domaines tels que la numérisation, la créativité, l’éducation et la promotion.

Aujourd’hui, l’un des principaux axes de travail est la durabilité et l’engagement de suivre les recommandations de l’ONU pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dans le soi-disant programme 2030. La campagne utilisée est celle de #MuseumsforFuture et des outils sont offerts aux membres pour les aider à atteindre ces objectifs.

Chaque année, le réseau organise la Conférence des musées européens de NEMO, cette année du 15 au 17 novembre en Croatie, où plus de 200 musées et professionnels du patrimoine culturel se réunissent généralement pour organiser des conférences, des ateliers et des opportunités d’emploi. entre les pays et les installations.

El Parc de la Sèquia entra a formar parte de la red europea NEMO

El Museo de la Técnica de Manresa es el primer museo de Cataluña en integrarse en la red donde destacan sobre todo entidades culturales y museos de países del centro de Europa.

Durante este mes de abril, el Parque de la Acequia, a través del Museo de la Técnica de Manresa, ha entrado a formar parte de la Network of European Museums Organisations (NEMO), un proyecto europeo que nació en 1992 y que tiene como objetivo, representar ante el consejo de Europa los museos de los estados, dando voz a más de 30.000 museos de 40 países de Europa.

La red NEMO asegura a los museos como parte integral del estilo de vida europeo, promoviendo su su trabajo y valor ante los legisladores europeos, así como ofreciendo a museos formación, información, red y oportunidades de colaboración en grupos de trabajo que se agrupan en ámbitos como la digitalización, la creatividad, la educación y la promoción.

Una de las principales líneas de trabajo actuales es la de la sostenibilidad y la apuesta por seguir las recomendaciones de la ONU para alcanzar los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la llamada agenda 2030. La campaña utilizada es la de #MuseumsforFuture y se ofrecen herramientas a los miembros para ayudarles a alcanzar estos objetivos.

Cada año la red celebra la NEMO s European Museum Conference, este año entre el 15 y el 17 de noviembre a Croacia, donde se suelen reunir más de 200 museos y profesionales del patrimonio cultural donde se realizan conferencias, talleres y se generan oportunidades de trabajo conjunto entre países y equipamientos.

El Parc de la Sèquia entra a formar part de la xarxa europea NEMO

El Museu de la Tècnica de Manresa és el primer museu de Catalunya en integrar-se a la xarxa on hi destaquen sobretot entitats culturals i museus de països del centre d’Europa.

 Durant aquest mes d’abril, el Parc de la Sèquia, a través del Museu de la Tècnica de Manresa, ha entrat a formar part de la Network of European Museums Organisations (NEMO), un projecte europeu que va néixer el 1992 i que té com a objectiu, representar davant del consell d’Europa els museus dels estats, donant veu a més de 30.000 museus de 40 països d’Europa.

La xarxa NEMO assegura als museus com a part integral de l’estil de vida europeu, tot promovent-ne el seu treball i valor davant dels legisladors europeus, així com oferint als museus formació, informació, xarxa i oportunitats de col·laboració en grups de treball que s’agrupen en àmbits com la digitalització, la creativitat, l’educació i la promoció.

Una de les principals línies de treball actuals és la de la sostenibilitat i l’aposta per seguir les recomanacions de l’ONU per assolir els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’anomenada agenda 2030. La campanya utilitzada és la de #MuseumsforFuture i s’ofereixen eines als membres per ajudar-los a assolir aquests objectius.

Cada any la xarxa celebra la NEMO’s European Museum Conference, enguany entre el 15 i el 17 de novembre a Croàcia, on s’hi solen reunir mes de 200 museus i professionals del patrimoni cultural on es realitzen conferències, tallers i es generen oportunitats de treball conjunt entre països i equipaments.

Sant Jordi Confinat 2020-Compra el teu llibre

Aquest any no podem sortir al carrer per celebrar el Sant Jordi, des del Parc de la Sèquia us oferim uns quants llibres nostres,  publicacions pròpies relacionades amb la Sèquia i els equipaments del Parc.

Un cop s’acabi el confinament els podreu recollir al Museu de la Tècnica de Manresa. Hi serem de dimarts a diumenge de 10 a 14h.

COMPRAR LLIBRES

La Transèquia recull 2.301 euros solidaris

El donatiu era voluntari i pel projecte Caminant cap a la igualtat del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Manresa

En breu la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, farà entrega dels 2.301 euros solidaris recollits durant la Transèquia, al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Manresa (SIAD).

Ambdues entitats, estan molt satisfetes d’aquesta col·laboració, que ha permès la recollida de fons pel projecte i ha fet visible alguns dels programes que porten a terme, sobretot entre les persones més joves.

Els diners recollits pel projecte Caminant cap a la igualtat es destinaran al finançament d’un programa de tallers dirigits a homes i a joves d’entre 14 i 18 anys amb l’objectiu de prevenir la violència masclista.

Aquests tallers, serviran per aprendre a reconèixer i qüestionar actituds masclistes, per donar eines per investigar i explorar noves formes d’expressar la masculinitat i per reconstruir els rols i estereotips vinculats a l’home. Es programaran dos tipologies de tallers, per adults (4 tallers de 2 hores per a unes 15/20 persones), i els juvenils, que s’oferiran a espais d’educació no formal com esplais, caus, etc. per a joves d’entre 14 i 18 anys, i a espais d’educació formal com són els instituts de la ciutat.

A més, és voluntat de l’organització a partir  d’ara incorporar la perspectiva de gènere a l’organització de  l’esdeveniment amb accions per garantir la igualtat de gènere de manera  transversal, i en tots els àmbits de la Transèquia.