La Festa al Parc de l’Agulla

Al Parc de l’Agulla també hi haurà Festa!  A partir de les 10h hi haurà un speaker animant i felicitant a tots els que arriben.

A les 11h es posarà en marxa la MiniTransèquia per als més petits.

A les 12h i a les 13h les Projecte Lilith ens presentaran I el príncep blau?

Tres núvies desesperades. Un únic objectiu: trobar el seu príncep blau. Qui serà l’afortunat? Una paròdia de l’amor romàntic a peu de carrer a càrrec de Cia. Projecte Lilith.

I a les 12.30h i a les 13.30h hi haurà Ioga a l’Agulla a càrrec del Complex Esportiu de les Piscines Municipals.

The Manresa Technical Museum is part of the Water Museums Global Network

Together with the AGBAR Museum, they are the first to be included in the whole of Spain

The Water Museums Global Network (WAMU-NET) is an initiative endorsed by the Intergovernmental Council of the Hydrological Program (UNESCO-IHP).

This network created in 2018, calls on individuals and institutions to take urgent action to repair our deteriorated relationship with the most precious liquid element on Earth and operate within the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), and the Technical Museum of Manresa, located in the old water reservoirs in the Sèquia de Manresa and with an exhibition dedicated to the history of this canal, is now also part of it.

Today, many water museums and institutions operate in isolation from one another. There is an urgent need to exchange experiences and best practices through a larger network, so that new perceptions and more sustainable management models can be developed for the emergence of a “new water culture”. “. In this perspective, museums can play a key role in water awareness education today, by linking ancient knowledge to contemporary agendas to develop sustainable solutions to the global water crisis.

Le Musée de la Technique de Manresa fait partie du Water Museums Global Network

Avec le Musée AGBAR, ils sont les premiers à être inclus dans toute l’Espagne

Le Water Museums Global Network (WAMU-NET) est une initiative approuvée par le Conseil intergouvernemental du programme hydrologique (UNESCO-PHI).

Ce réseau créé en 2018, appelle les particuliers et les institutions à prendre des mesures urgentes pour réparer notre relation détériorée avec l’élément liquide le plus précieux de la Terre et opérer dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD), et le musée technique de Manresa, situé dans les anciens réservoirs d’eau de la Sèquia de Manresa et avec une exposition consacrée à l’histoire de ce canal, en fait désormais partie.

Aujourd’hui, de nombreux musées et institutions de l’eau fonctionnent indépendamment les uns des autres. Il est urgent d’échanger des expériences et des meilleures pratiques à travers un réseau plus large, afin que de nouvelles perceptions et des modèles de gestion plus durables puissent être développés pour l’émergence d’une “nouvelle culture de l’eau”. “. Dans cette perspective, les musées peuvent jouer un rôle clé dans l’éducation à la sensibilisation à l’eau aujourd’hui, en reliant les connaissances anciennes aux programmes contemporains pour développer des solutions durables à la crise mondiale de l’eau.

El Museo de la Técnica de Manresa entra a formar parte de la Water Museums Global Network

Junto con el Museo AGBAR, son los primeros en formar parte en todo el estado español

La Water Museums Global Network (WaMu-NET) es una iniciativa avalada por el Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico (UNESCO-IHP).
Esta red creada en 2018, hace un llamamiento a personas e instituciones a poner en práctica acciones urgentes para reparar nuestra deteriorada relación con el elemento líquido más preciado de la Tierra ya operar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el Museo de la Técnica de Manresa, situado en los antiguos depósitos de agua de la Acequia de Manresa y con una exposición dedicada a la historia de este canal, ahora también forma parte.

Hoy en día muchos museos e instituciones de agua funcionan de forma aislada unos de otros. Hay una necesidad urgente de intercambiar experiencias y buenas prácticas a través de una red mayor, de manera que se puedan desarrollar nuevas percepciones y modelos de gestión más sostenibles para la aparición de una “nueva cultura del agua “. En esta perspectiva, los museos pueden tener hoy un papel clave en la educación en la conciencia del agua, vinculando el conocimiento antiguo a las agendas contemporáneas para desarrollar soluciones sostenibles a la crisis global del agua.

Primera propuesta a nivel mundial, un concurso para escuelas: “The Water We Want”


En conexión con el Día internacional del Agua de 2020, el tema seleccionado para el primer concurso de la red global de museos de agua es “Agua y el cambio climático”.
Los pequeños gestos cotidianos pueden suponer una auténtica revolución a la hora de contribuir en la protección y la mejor gestión de este recurso.

Con este concurso se busca trabajar con escuelas y estudiantes de todo el mundo de entre 6 y 12 años (primaria) y de 13 a 18 (secundaria) para desarrollar un trabajo que refleje su compromiso con el cambio climático. Este puede ser un dibujo, una fotografía o un vídeo de corta duración.

Los centros interesados ​​sólo es necesario que elija un título para su trabajo y escriba una corta descripción de máximo 200 palabras.

Las propuestas deben enviarse a cualquier museo afiliado a la red global de museos de agua por mail antes del 15 de marzo de 2020, subtitulado en inglés en el caso de que haya escritos o diálogos. Cualquier participante puede tomar parte en la competición a través de las escuelas y los museos de agua participantes.

Los 6 ganadores (uno por cada categoría y nivel) serán recompensados ​​con un fondo total de 2.000 €

Más información en www.watermuseums.net / info@parcdelasequia.cat

 

El Parc de la Sèquia a través del Museu de la Tècnica de Manresa entra a formar part de la Water Museums Global Network

Juntament amb el Museu AGBAR, son els primers a formar-ne part a tot l’estat espanyol

La Water Museums Global Network (WAMU-NET) és una iniciativa avalada pel Consell Intergovernamental del Programa Hidrològic (UNESCO-IHP).

Aquesta xarxa creada el 2018, fa una crida a persones i institucions a posar en pràctica accions urgents per reparar la nostra deteriorada relació amb l’element líquid més preuat de la Terra i a operar en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i el Museu de la Tècnica de Manresa, situat en els antics dipòsits d’aigua de la Sèquia de Manresa i amb una exposició dedicada a la història d’aquest canal, ara també en forma part.

Avui en dia molts museus i institucions d’aigua funcionen de forma aïllada els uns dels altres. Hi ha una necessitat urgent d’intercanviar experiències i bones pràctiques a través d’una xarxa més gran, de manera que es puguin desenvolupar noves percepcions i models de gestió més sostenibles per a l’aparició d’una “nova cultura de l’aigua”. En aquesta perspectiva, els museus poden tenir avui un paper clau en l’educació en la consciència de l’aigua, vinculant el coneixement antic a les agendes contemporànies per desenvolupar solucions sostenibles a la crisi global de l’aigua.

Primera proposta a nivell mundial, un concurs  per escoles:  “The Water We Want”

En connexió amb el Dia internacional de l’Aigua del 2020, el tema seleccionat pel primer concurs de la xarxa global de museus d’aigua és “l’Aigua i el canvi climàtic”.

Els petits gestos quotidians poden suposar una autèntica revolució a l’hora de contribuir en la protecció i la millor gestió d’aquest recurs.

Amb aquest concurs es busca treballar amb escoles i estudiants de tot el món d’entre 6 i 12 anys (primària) i de 13 a 18 (secundària) per desenvolupar un treball que reflecteixi el seu compromís amb el canvi climàtic. Aquest pot ser un dibuix, una fotografia o un vídeo de curta durada.

Els centres interessats nomes cal que escolliu un títol pel vostre treball i escriviu una curta descripció de màxim 200 paraules.

Les propostes s’han de fer arribar a qualsevol museu afiliat a la xarxa global de museus d’aigua per mail abans del 15 de març de 2020, subtitulat en anglès en el cas que hi hagi escrits o diàlegs. Qualsevol participant pot prendre part en la competició a través de les escoles i els museus d’aigua participants.

Els 6 guanyadors (un per cada categoria i nivell) seran recompensats amb un fons total de 2.000€

Més informació a www.watermuseums.net / info@parcdelasequia.cat

 

 

 

Presentem la Transèquia 2020

La Transèquia arriba a la 36a edició, el proper 8 de març de 2020.

El llarg recorregut històric i la tradició en la que ja s’ha convertit aquesta festa esportiva, han fet de la Transèquia un punt de concentració d’amants de la natura, l’esport i l’oci a l’aire lliure que l’any passat va arribar a la impressionant xifra de 5.364 persones.

Aquesta serà la setena edició organitzada per la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia,  que va emprendre el projecte amb molta il·lusió i veient-lo com una oportunitat per crear xarxa dins el territori entre entitats, empreses i persones que hi viuen i hi treballen.

La regidora delegada de Cultura i Festes de Manresa, l’Anna Crespo, que presidia la roda de premsa, ha destacat que enguany la Transèquia, arriba amb tints feministes i d’igualtat. Ha agraït als patrocinadors i a les aliances, la seva col·laboració, i sobretot ha engrescat a la gent a venir a la Transèquia, destacada amb els valors de natura, cultura, respecte i familiars.

En Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, ha destacat que sempre es treballa amb l’objectiu de que sigui un referent d’esdeveniments d’aquest tipus. I també la importància de la Transèquia com a activitat d’unió dels municipis per on travessa la Sèquia, convertint-se en el canal del Bages.

La Transèquia compta amb BBVA com a patrocinador principal per sisè any consecutiu, des de l’edició 2015. L’entitat financera dona suport a la iniciativa fent palesa la seva proximitat a la Catalunya Central, implicant-se no només com a entitat sinó també a través dels seus treballadors que la viuen activament com a voluntaris o com a participants. Per a BBVA, col·laborar amb la Transèquia és contribuir a potenciar i promocionar el territori, fent d’aquesta festa tot un exponent d’activitat esportiva, sostenible i solidària. El vessant de sostenibilitat i respecte al medi ambient, claus en la Transèquia, és compartit pel banc en línia amb el seu compromís per contribuir a la transició cap a una economia més sostenible.

Enguany, també s’hi afegeix el patrocini d’or de Maas. Grup Maas se centra en oferir la millor solució de mobilitat per als seus clients d’una forma integral, i amb tots els seus serveis associats. Al Bages, representen 4 marques referents del sector automobilístic, i participen amb Citroën Maas Exclusivas Pont, SEAT Ondinauto, SKODA Maas Pragauto i Maas DS Automobiles.

#SOLIDARITAT

La regidora de Feminisme i igualtat Cristina Cruz, ha intervingut per explicar que aquest any la Transèquia serà solidaria amb el Caminant cap a la igualtat. S’ha mostrat molt optimista per aconseguir l’euro solidari.

El projecte Caminant cap a la igualtat és un projecte impulsat i coordinat pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Manresa.

Els diners recollits durant la Transèquia es destinaran al finançament d’un programa de tallers portat a terme des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Ajuntament de Manresa, dirigit a homes i a joves d’entre 14 i 18 anys amb l’objectiu de prevenir la violència masclista.

Aquests tallers, serviran per aprendre a reconèixer i qüestionar actituds masclistes, per donar eines per investigar i explorar noves formes d’expressar la masculinitat i per reconstruir els rols i estereotips vinculats a l’home. Es programaran dos tipologies de tallers, per adults (4 tallers de 2 hores per a unes 15/20 persones), i els juvenils, que s’oferiran a espais d’educació no formal com esplais, caus, etc. per a joves d’entre 14 i 18 anys, i a espais d’educació formal com són els instituts de la ciutat.

La regidora també ha destacat que el mateix dia de la Transèquia, passaran moltes coses a l’Agulla. Per un costat hi haurà un photocall, i activitats per infants a la miniTransèquia. També hi haurà dues funcions d’una obra de teatre, titulada Tres bodes i un princep blau, a les 12h i a les 13h, les hores on es preveu que hi hagi més afluència. I també hi haurà la possibilitat de fer unes dinàmiques de família, per veure com repartim les tasques domèstiques a casa i com ens hi relacionem.

Totes les inscripcions inclouen 1 € solidari i voluntari que anirà integralment al projecte. Per donar visibilitat a aquesta aportació les persones participants rebran una polsera exclusiva de la col·laboració.

Seguint la línia dels darrers anys, i per fer més visible aquesta #solidaritat, l’identificatiu seran xapes, amb el símbol de la dona de fons. Aquestes xapes caldrà portar-les el dia de la Transèquia, i són les que permetran accedir als autobusos i als punts d’avituallament. Segons la modalitat i el punt de sortida cada xapa té un color que permet identificar la ruta escollida: groc pels corredors, vermell per qui la faci des de Balsareny, blau des de Sallent i verd des de Santpedor.

#PERSPECTIVA DE GÈNERE

Des de l’organització de la Transèquia i gràcies a la col·laboració del SIAD, aquest any incorporarem algunes accions per garantir la igualtat de gènere d’ara en endavant. Com a esdeveniment ens comprometem a incorporar la visió de gènere d’una manera transversal, a tots els àmbits de la Transèquia.

#SOSTENIBILITAT

Esmercem molts esforços en la sostenibilitat, el respecte al medi ambient i l’entorn. Som conscients que el nostre esdeveniment genera una tona de residus i gràcies a tots aquests esforços l’any passat vàrem ser capaços de reciclar-los al 100%. Fem de la sostenibilitat un dels valors del projecte i la voluntat és seguir treballant en aquesta línia. També volem remarcar la idea de que l’obsequi que és un got reutilitzable, s’ha de recollir a l’inici de la Transèquia i portar a tots els avituallaments.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus col·labora activament per sisè any consecutiu a la Transèquia, instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels diferents residus que es generen en els punts d’avituallament.

Una de les accions més destacades que ja fa dos anys que es porten a terme, i que és molt efectiva per millorar la recollida és la substitució dels plats, gots i coberteria d’un sol ús que s’utilitza, per vaixella d’un sol ús, però compostable. Enguany s’han redissenyat alguns punts d’avituallament tenint en compte els productes que s’hi oferiran i com es reciclen. I comptem amb la col·laboració de Proquibsa que aporta tot el material compostable.

En tots aquells avituallaments on ens és possible oferir aigua de la xarxa, ho farem, gràcies a la col·laboració d’Aigües de Manresa. D’aquesta manera també fomentem el consum de l’aigua de l’aixeta que compleix tots els controls sanitaris i de qualitat i no genera residus.

A més, com cada any, el menjar i begudes que han sobrat, que s’intenta que sigui el mínim, es donen al Banc d’Aliments i a Càrites dels diferents pobles.

#MODALITATS

Degut al bon funcionament de les diverses modalitats, per aquesta edició s’ha decidit mantenir les quatre modalitats de caminants, en bicicleta, corrent i en handbike.

LA TRANSÈQUIA A PEU

És la modalitat més popular i familiar, ja des dels inicis de la Transèquia. Es mantenen els tres punts de sortida des de Balsareny (amb un recorregut de 24 km), des de Sallent (de 18 km) i des de Santpedor (de 10 km). Des de la pàgina web de la Transèquia podreu veure els recorreguts, així com els diferents punts d’avituallament que es trobaran durant el camí.

LA TRANSÈQUIA EN BICICLETA

Les rutes són molt ben acollides ja que tant ciclistes com caminants poden gaudir de la Transèquia al seu ritme. Des de la pàgina web de la Transèquia podreu veure els recorreguts, així com els diferents punts d’avituallament que es trobaran durant el camí. Les rutes en bicicleta compten amb la col·laboració del club esportiu 365, i amb el patrocini de Domini Ambiental, Instal·lacions Matamala i Sphere-Pro.

En Marc Ribas, de som 365, ha explicat que aquest any es manté el mateix format que l’any passat: format circular, i sortides per nivells. Aquest any es posarà molt més èmfasi en que l’ús del casc és obligatori. També ha explicat que degut a la tempesta Glòria, hi ha alguna variació en la ruta llarga.

LA TRANSÈQUIA CORRENT

Aquesta modalitat s’ha anat consolidant any rere any. El recorregut serà de 25 km. Es mantindrà el primer autobús reservat a les persones que la facin corrent i la seva hora de sortida des de Balsareny, a les 7.30h. Des de la pàgina web de la Transèquia podreu veure els recorreguts, així com els diferents punts d’avituallament que es trobaran durant el camí. La ruta corrent compta amb la col·laboració de les Piscines Municipals de Manresa i amb el patrocini de Bages Turisme i Geoparc.

En Jordi Vidal, del Complex Esportiu de les Piscines Municipals de Manresa, ha remarcat que és una de les curses més petites, però molt agraïda. També ha fet notar que la Transèquia enguany és un cap de setmana abans de la marató de Barcelona, i ha convidat a les persones participants ha fer amb la Transèquia, l’últim entrenament.

LA TRANSÈQUIA EN HANDBIKE

La modalitat handbike es va crear en l’edició del 2015 convertint-se en el primer esdeveniment de Catalunya en incorporar una ruta de handbike no urbana. Una ruta pensada i dissenyada per a la gent amb mobilitat reduïda que els permetrà participar de manera activa en l’esdeveniment, demostrant la potencialitat i els bons accessos al voltant de la Sèquia. Alhora també, vetllant perquè cada vegada més la Transèquia sigui un esdeveniment de caràcter inclusiu. Aquesta ruta compta amb el patrocini de Sphere-Pro.

#INSCRIPCIONS

NOVETAT!

Aquest any els preus tenen tres trams segons quan es comprin les inscripcions. Aquest canvi es porta a terme per incentivar les inscripcions més anticipades.

Totes les inscripcions inclouen 1 € solidari que anirà integralment al projecte del SIAD.

Les inscripcions es poden fer des del dia 10 de febrer fins a l’1 de març al mateix preu anticipat que l’any anterior: inici a Balsareny o que hi arriba (llarga BTT): 11€; inici a Sallent o que hi arriba (mitja BTT): 8€; inici a Santpedor o que hi arriba (curta BTT i Handbike): 6€.

La setmana de l’2 al 6 de març, els preus s’incrementen 2€, per tant: 13€/10€/8€.

I el mateix dia, 2€ més, per tant: 15€/12€/10€

Com fer-les? Es poden fer tant online des de la pàgina web de Transèquia, com presencialment a: l’Ajuntament de Balsareny, el de Sallent, el de Santpedor, al punt Nexe de Sant Fruitós de Bages, a l’Oficina de Turisme de Manresa, a The Cyclery 365, 365 Manresa i a les Piscines Municipals de Manresa.

Enguany volem destacar que el control de la xapa, l’element identificatiu, serà més rigorós. La xapa no només indica la inscripció si no també garanteix l’accés als avituallaments, i a una pòlissa d’assegurança.

+ NOVETATS!

Aquest any es podran adquirir també Mallots exclusius de la Transèquia, patrocinats per Assegurances Pujol i a un preu de 15€. I Samarretes a 10€, patrocinades pel Parc de la Sèquia.

Aquests dos articles només es podran adquirir online. Més informació a la pàgina web.

#MINITRANSÈQUIA

La MINITRANSÈQUIA celebra aquest any la seva cinquena edició. Després de l’èxit de de les edicions passades, la Minitransèquia es reafirma amb un maremàgnum d’activitats pels infants. Estarà situada al Parc de l’Agulla, a la zona de jocs infantils, part alta del parc i seguirà sent un espai creat per als infants de 3 a 12 anys.

Funcionarà de les 11h a les 14h, com l’any passat, aquesta edició també serà gratuïta. Aquell qui ho vulgui, podrà participar d’un sorteig de productes dels col·laboradors en l’activitat.

Aquest any volem tornar a agrair el patrocini dICL que fa possible poder seguir realitzant aquest esdeveniment complementari a la Transèquia.

La Minitransèquia disposa del seu site propi: www.minitransequia.cat

#VOLUNTARIAT

Com cada any, la Transèquia necessita entre 350 i 400 voluntaris per poder portar-se a terme. És un nombre elevat i per això fem extensiva la demanda de col·laboració a les entitats i organitzacions de les poblacions per on passa la Sèquia. Any rere any anem sumant nous col·lectius voluntaris, però també molts individuals que tenen ganes de gaudir-la des de dins.

Ser voluntari de la Transèquia és realitzar un treball en equip, crear lligams en el territori que envolta la Sèquia. Com que som conscients de la seva importància, també se’ls tindrà molt en compte i se’ls cuidarà. Qui es vulgui inscriure com a voluntari ho pot fer des de la pàgina web de Transèquia: https://www.parcdelasequia.cat/transequia/voluntaris/