L’aigua que bevem

Publicat el 17 de desembre de 2018

Qui i com es garanteix que l’aigua que arriba a les aixetes és apta pel consum?

Qui em garanteix que l’aigua que surt de la meva aixeta no posa en risc la meva salut? 
L’aigua que ens arriba a casa, passa tot un seguit de controls molt estrictes per assegurar-ne la salubritat. L’autoritat
sanitàra del territori és qui fa la vigilància dels criteris de qualitat de l’aigua de consum humà.

Quines responsabilitats té el gestor de l’aigua?
En el marc norma:u actual, l’entitat gestora del subministrament d’aigua d’un municipi, en aquest cas Aigües de Manresa, és la responsable de que, aquesta, arribi a les cases dels usuaris, amb tota la garantia i la millor qualitat possible per ser considerada aigua apta per al consum, i, si no és així, la població n’ha d’estar assabentada.

Qui vetlla perquè aquestes es portin a terme de la millor manera?
Per poder portar a terme aquesta tasca, Aigües de Manresa, ha de complir tot un ventall de requisits encaminats a obtenir, avaluar, mantenir, millorar i tornar a avaluar totes les etapes, des de la captació de l’aigua fins a l’entrada als edificis.

Amb l’ajut d’un Protocol d’Autocontrol i Gestió i un Pla Sanitari de l’Aigua, entre d’altres, i, evidentment, d’un personal qualificat per poder executar-ho, Aigües de Manresa manté un control exhaustiu en tot el recorregut de l’aigua. Avui en dia es disposa d’una gran varietat de mesuradors en continu de diferents paràmetres, i en diferents punts crítics de control, que permeten fer una gestió  preventiva de la qualitat de l’aigua i anticipar-nos a qualsevol incidència. El laborator i , sotmès a diferents acreditacions i validacions, també té un paper important dins del control sanitari, ja que ens pot determinar ràpidament qualsevol dada que es necessiti dins un bon nivell de qualitat i certesa, tant a nivell de l’anàlisi, com del servei prestat.

Aquest, entre d’altres, també porta a terme un seguit d’anàlisis de control de l’aigua segons un pla de presa de  mostres establert per Aigües de Manresa, i en total concordança amb el que estableix la normativa sanitària vigent.

Com s’actua davant de qualsevol incidència?
L’inspector sanitari es persona a les instal·lacions i inspecciona les condicions sanitàries d’aquestes. Fa revisió del
Protocol d’Autocontrol i Gestió i del seguiment de qualsevol incidència, si existeix, fins a resoldre’s.
Dins de les analítiques de control sanitari a realitzar, davant de qualsevol paràmetre fora del valor establert per normativa, que creï un incompliment o anomalia, s’ha de comunicar a l’autoritat sanitària.

La manifestació d’un incompliment o anomalia, accelera unes mesures correctores que s’apliquen rapidament, i
posteriorment unes mesures preventives perquè no torni a succeir. L’autoritat sanitària fa seguiment de la incidència, en tot moment, fins a la seva resolució.

En el cas de nivells de paràmetres que suposin un risc per la salut, l’autoritat sanitària declara una situació d’alerta i el
gestor ha d’informar a la població.

On puc trobar informació de les característiques de l’aigua del meu municipi?

La normativa també exigeix participar en un Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum (SINAC). El Ministeri de Sanitat i Consum proporciona l’aplicació d’aquest sistema informàtic SINAC, on s’hi troba tota la informació de totes les zones de subministrament i el control de la qualitat de l’aigua de consum humà. Aquesta aplicació està a l’abast del ciutadà on pot consultar tota la informació actualitzada respecte la seva zona de subministrament,
com també, la qualitat sanitària del seu municipi o altres que puguin ser del seu interès. L’adreça electrònica on consultar la informació és la següent : hep:// sinac.msssi.es

Elisabet Berch, analista supervisora del Laboratori d’Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles