El preu de l’aigua

Publicat el 14 de setembre de 2018

Coneixes els elements que condicionen la factura de l’aigua?

L’aigua és una matèria prima gratuïta, per tant, què és el que paguem amb la factura? El servei públic que se’n fa. Aquest consisteix en, captar l’aigua, potabilitzar-la en les plantes de tractament,  distribuir-la mantenint la pressió i la qualitat les vint-i-quatre hores del dia, i evacuant-la a través de la xarxa de clavegueram per ser tractada a les plantes depuradores i,  finalment, retornar-la al medi natural per la seva preservació i reutilització.

Aquest cicle de captació, tractament, distribució i depuració requereix mitjans humans, tècnics, materials i financers que són els que s’inclouen en el preu final del rebut de l’aigua.

Aquests tractaments, considerats en termes econòmics com a costos fixes, són molt elevats i representen entre el 60 i el 80% del preu de la factura.

Què i qui marca el preu de l’aigua?

El preu de l’aigua varia entre països, regions i municipis i pot anar des d’uns cèntims el m3 fins a més de set euros, com en el cas de Dinamarca. Aquestes diferències es basen principalment, en les condicions d’explotació de l’aigua, així per exemple la  qualitat de l’aigua  condiciona la complexitat del tractament, o les condicions geogràfiques determinen la complexitat de les xarxes de distribució i el cost energètic dels bombaments.

A més, el preu està subjecte a dos nivells d’aprovació, el local que recau sobre els ajuntaments, i un segon nivell que correspon a la Generalitat a través de l’òrgan de la Comissió de Preus de Catalunya.

En el món de l’aigua, hi ha diverses formes de facturació, i també una gran diversitat de tarifes en els diferents municipis i territoris.

Com es calcula la nostra factura?

Pel que fa als municipis on treballa Aigües de Manresa, al concepte del servei d’aigua, generalment, s’hi factura una part variable, que està en funció del consum real efectuat, i una quota fixa, independent del consum.

El preu de la part variable sol expressar-se per trams de consum (blocs), a un  preu reduït en un primer tram, i que augmentarà progressivament en els quatre trams següents. En aquests mateixos termes, també hi apareix el concepte anomenat cànon de l’aigua, que s’aplica per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest concepte té un mínim de 18 m3 i quatre trams de consum amb preus molt progressius .

També és habitual incloure el concepte  fix de conservació i el de clavegueram, que és percentual i en base al concepte d’aigua.

A la factura s’hi veuen representats tots el costos que integren el cicle de l’aigua, des de la captació fins a la depuració.  I a tot aquests conceptes cal afegir-hi la tributació de l’Iva.

Com podem ajustar la nostra factura?

Els trams de consum, tant del servei d’aigua com del cànon,  s’amplien si en l’habitatge hi conviuen més de tres persones, per això és fonamental que es faci la declaració d’estadants, si es produeix aquesta circumstància, per tal d’abaratir-ne significativament el cost total de la factura.

En els municipis que gestiona Aigües de Manresa també és habitual una tarifa social bonificada que s’aplica a abonats amb pocs recursos, i que suposen una reducció important. En el cas de Manresa aquesta reducció és del 66% de la tarifa domèstica.

Quan es parla del preu de l’aigua si és car o barat, dependrà sempre de la percepció de cadascun de nosaltres, però els estudis que analitzen l’esforç que els hi costa als ciutadans pagar la factura de l’aigua respecte a la seva renta relativa, ens diuen que l’estat espanyol és el segon país en menys esforç, tan sols superat per Itàlia, tot el contrari del que passa amb altres serveis com el gas o la electricitat.

Joan Flotats,  director econòmic-financer d’Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles