Una associació amb història

Publicat el 15 de març de 2018

L’associació de propietaris plomistes de les Aigües Potables de Manresa

L’Associació de propietaris Plomistes de les Aigües Potables de Manresa, és una associació sense ànim de lucre, que té el seu origen en la transformació de la forma de gestió del servei d’abastament d’aigua potable a la ciutat de Manresa. Fins el 1981 es gestionava en règim d’autorització municipal, mitjançant la Junta d’Aigües Potables de Manresa, i a partir d’aquest any, i un cop municipalitzat el servei, i creada l’empresa municipal Aigües de Manresa, S.A., en règim de gestió directa.

Aquesta associació es crea amb l’objectiu de defensar els drets i interessos dels propietaris plomistes dins l’empresa municipal, d’acord amb la Llei d’Associacions del 1964, i disposicions complementàries.

Cal assenyalar que l’empresa municipal va ser creada amb l’aportació dels actius i passius de la Junta d’Aigües Potables, en la que els propietaris plomistes eren els “hereus” dels iniciadors del subministrament d’aigua a la ciutat, i que, a partir del 1861 van afrontar les primeres inversions mitjançant la venda de títols de plomes *.

L’assemblea constituent va tenir lloc el dia 23 de desembre de 1981 i, l’acte fundacional, en el que es van aprovar els estatuts, el 8 d’octubre de 1982. Els estatuts van ser inscrits al registre d’associacions de la Generalitat, amb data 3 de febrer de 1983.

La comissió fundacional estava integrada pels senyors: Ramon Busquet i Guixé, Francesc Domènec i Bartra, Maurici Espinal i Batlles, Jaume Masana i Naudi, Josep Sauret i Bosch i Maurici Serramalera i Pinós.

A més de la finalitat esmentada, en els estatuts de l’associació, hi consten les finalitats de: tenir cura de la correcta emissió de títols als propietaris plomistes, a partir dels emesos per l’antiga Junta d’Aigües Potables; la confecció i manteniment del registre dels propietaris plomistes, d’acord amb els traspassos i amortitzacions que es produeixin; proposar, per al seu nomenament, un representant al Consell d’Administració d’Aigües de Manresa; i, finalment, la col·laboració amb aquesta, en la solució dels assumptes que tinguin relació amb el servei d’abastament d’aigua potable, en general, a la ciutat de Manresa.

Actualment, integren l’associació, 741 plomistes, que disposen d’un total de 1.032,5 plomes d’aigua (2.065 títols de ½ ploma), de les que 155,75 corresponen a subministrament per aforament, 489 aplicades a comptador i 387,75 sense ús.

Aquesta associació, des de la seva creació, celebra assemblea general amb una periodicitat anual. Disposa d’un apartat en el web d’Aigües de Manresa on hi figura aquella documentació que pot presentar interès general.

http://www.aiguesmanresa.cat/nivells/contingut/titular/associacio-propietaris-plomistes

*Una ploma manresana equival a un cabal de 2.468 litres diaris d’aigua

Ricard Tomàs, Director d’operacions, adjunt a gerència de l’empresa Aigües de Manresa

Espais i equipaments


Inscripcions escoles