Concurs Instagram #transequia

Publicat el 28 de febrer de 2017

Bases del concurs instagram #transequia

 1. Objecte

Aquest concurs consisteix en la publicació de fotografies de la 33a edició de la Transèquia amb l’etiqueta #transequia a través de l’aplicació Instagram.

A través d’aquest concurs es pretén que els participants de la Transèquia captin i fotografiïn moments o llocs que els han semblat representatius de la jornada d’enguany.

2.Condicions de participació

Poden participar totes les persones físiques que vulguin, sense límit d’edat.

L’únic requisit és ser usuari de l’aplicació Instagram i que les imatges s’hagin capturat, editat i publicat amb dispositius mòbils durant el transcurs de la Transèquia 2017.

En el cas de persones menors d’edats, el fet de participar implica que tenen el consentiment per fer-ho dels pares o tutors.

Els participants assumeixen la responsabilitat envers el Parc de la Sèquia del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per part del Parc de la Sèquia.

L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de les mateixes significarà la desqualificació immediata.

3. Durada del concurs

Les fotografies s’hauran de publicar a través de l’aplicació Instagram durant els dies 5 i 6 de març

4. Forma de participació

Per participar en aquest concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta aplicació ( http://instagram.com/legal/terms/ ). El concurs es gestionarà mitjançant l’eina de concursos a Instagram: Statigram – www.statigram.com

Els participants hauran de:

 • Realitzar una fotografia durant el desenvolupament de la 33a edició de la Transèquia, on quedi palès elements significatius de l’esdeveniment: paisatgístics, persones, moments destacables…
 • Estar inscrits com a participants o voluntaris de la Transèquia 2017.
 • Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o l’acció fotografiats.
 • Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta hashtag #transequia, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.
 • Publicar la foto amb l’aplicació Instagram mitjançant el seu usuari. No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant. El Parc de la Sèquia, com a organitzador de la Transèquia, farà difusió del material publicat a Instagram amb el hashtag #transequia a través de les xarxes socials de l’esdeveniment: Facebook (www.facebook.com/parcdelasequia) i Twitter (@parcdelasequia)

5. Característiques de les fotografies

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

 • Ha estat feta durant l’esdeveniment de la Transèquia com a participant o voluntari.
 • Inclou elements identificatius amb l’esdeveniment: Sèquia, participants, avituallaments, voluntaris….
 • Ha estat feta pel participant o voluntari i és una obra original seva.
 • No conté ni fa referència a marques de tercers
 • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
 • Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.

El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de l’Ajuntament , així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6.Premis

Hi haurà 3 premis:

 • El 1r premi: un pack taronja de “Fent País”, valorat en 119,90€, gentilesa de Fent País
 • El 2n premi: un dinar entre setmana per a dues persones al restaurant Match Point, gentilesa del Restaurant Match Point.
 • El 3r premi: la guía “La Sèquia de Manresa. 10 camins a l’entorn d’un canal medieval” i una inscripció per una de les sortides de primavera organitzades des del Parc de la Sèquia

El tres premis seran escollits pel jurat, que decidiran quines són les 3 millors fotografies de totes les realitzades durant el dies oberts a la participació (5 i 6 març)

7. Jurat

El jurat estarà format per:

 • Membres de Foto Art Manresa
 • Membres de la Oficina de Turisme de Manresa
 • 1 membre de l’organització

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases

El Jurat en la seva deliberació valorarà:

 1. La representativitat de la foto amb l’esdeveniment
 2. L’originalitat de la imatge presentada
 3. La qualitat de la imatge presentada

El jurat farà una preselecció de les fotografies seleccionades i les seves decisions seran inapel·lables.

El Parc de la Sèquia donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitat el seu nom, cognoms, telèfon i adreça postal, i qualsevol altra dada que sigui necessària.

El Parc de la Sèquia es reserva el dret d’excloure del concurs les fotografies guanyadores dels autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada.

El jurat farà pública la seva decisió el dia 23 de març de 2017 a través del perfil de Instagram de l’esdeveniment (@parcdelasequia) i per les altres xarxes social: Facebook i Twitter.

8. Propietat intel·lectual i industrial

Els participats cedeixen expressament al Parc de la Sèquia, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació temporal, és a dir durant tot el termini de vigència dels drets d’autor i per tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de es propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies del Parc de la Sèquia.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, el dret de distribució, el dret de transformació, inclosa la traducció i l’adaptació o qualsevol altra modificació, el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorn 2.0.

En conseqüència, el Parc de la Sèquia podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret per part dels participants de percebre cap compensació addicional. Es farà constar en tot cas el nom de l’autor de la fotografía quan aquesta es faci pública.

Espais i equipaments


Inscripcions escoles